Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Rhynchocyclinae > Mionectes > Mionectes olivaceus > Mionectes olivaceus olivaceus

subspecies: Mionectes olivaceus olivaceus (Olive-striped Flycatcher, )