Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Rhynchocyclinae > Mionectes > Mionectes olivaceus > Mionectes olivaceus hederaceus

subspecies: Mionectes olivaceus hederaceus (Olive-striped Flycatcher, )