Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Rhynchocyclinae > Mionectes > Mionectes olivaceus > Mionectes olivaceus galbinus

subspecies: Mionectes olivaceus galbinus (Olive-striped Flycatcher, )