Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Rhynchocyclinae > Mionectes > Mionectes olivaceus > Mionectes olivaceus venezuelanus

subspecies: Mionectes olivaceus venezuelanus (Olive-striped Flycatcher, )