Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Rhynchocyclinae > Lophotriccus > Lophotriccus pilaris > Lophotriccus pilaris wilcoxi

subspecies: Lophotriccus pilaris wilcoxi (Pale-eyed Pygmy-Tyrant, )