Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Rhynchocyclinae > Lophotriccus > Lophotriccus pilaris > Lophotriccus pilaris pilaris

subspecies: Lophotriccus pilaris pilaris (Pale-eyed Pygmy-Tyrant, )