Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Rhynchocyclinae > Todirostrum > Todirostrum cinereum > Todirostrum cinereum wetmorei

subspecies: Todirostrum cinereum wetmorei (Common Tody-Flycatcher, )