Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Rhynchocyclinae > Todirostrum > Todirostrum cinereum > Todirostrum cinereum cearae

subspecies: Todirostrum cinereum cearae (Common Tody-Flycatcher, )