Aves > Passeriformes > Onychorhynchidae > Onychorhynchus > Onychorhynchus coronatus > Onychorhynchus coronatus mexicanus

subspecies: Onychorhynchus coronatus mexicanus (Royal Flycatcher, )