Aves > Passeriformes > Onychorhynchidae > Onychorhynchus > Onychorhynchus coronatus > Onychorhynchus coronatus castelnaui

subspecies: Onychorhynchus coronatus castelnaui (Royal Flycatcher, )