Aves > Passeriformes > Onychorhynchidae > Terenotriccus > Terenotriccus erythrurus > Terenotriccus erythrurus erythrurus

subspecies: Terenotriccus erythrurus erythrurus (Ruddy-tailed Flycatcher, )