Aves > Passeriformes > Onychorhynchidae > Terenotriccus > Terenotriccus erythrurus > Terenotriccus erythrurus hellmayri

subspecies: Terenotriccus erythrurus hellmayri (Ruddy-tailed Flycatcher, )