Aves > Passeriformes > Zosteropidae > Zosterops > Zosterops japonicus > Zosterops japonicus daitoensis

subspecies: Zosterops japonicus daitoensis (Japanese White-eye, )