Sign in

Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Tyranninae > Rhytipterna > Rhytipterna holerythra

species: Rhytipterna holerythra (Rufous Mourner, Tyran plaintif)

Compare AOU treatments of Rhytipterna holerythra, in Avibase (1886 to present).

Search for Rhytipterna holerythra at Cornell Birds of North America.