Sign in

Aves > Strigiformes > Tytonidae > Tyto > Tyto alba > Tyto alba meeki

subspecies: Tyto alba meeki (Barn Owl, )